17°C
KUTAHYA HAVA DURUMU17°C Sağanak Yağışlı
Belediyemiz Telefon 0274 331 22 20

Gelir Tarifesi

- +

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İLAN VE REKLAM VERGİSİ(2464-12): Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabii’dir.

İLAN VE REKLAM VERGİSİNİN MÜKELLEF VE SORUMLUSU(2464-13): İlan ve Reklam Vergisi’nin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kişilerdir.

İlan ve Reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adı na ilgili Belediye ye yaptırmaktan sorumludurlar.

İLAN VE REKLAM VERGİSİNİN TARİFE VE NİSBETİ(2464-15): İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır.

 1. Dükkan, ticari ve sinai müessese ve serbet meslek erbabın ca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün İlan ve Reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 20,00 TL,

 2. Motorlu Taşıt Araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 8,00 TL,

 3. Cadde, Sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların beher metrekaresinden haftalık olarak 2,00TL,

 4. Işıklı veya projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan beher metrekaresinden yıllık 30,00 TL,

 5. İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, kataloğ, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,10 TL,

 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresinden 0,30 TL İlan ve Reklam Vergisi alınmasına.

 

                HOPARLÖR İLE İLAN TARİFESİ

 1. Hoparlör ile yapılan normal ilan (15 kelimeye kadar) KDV dahil 6,00 TL,

 2. Hoparlör ile yapılan normal ilan (15 kelimeden yukarısı için) KDV dahil 10,00 TL,

 3. Hoparlör ile yapılan Kongre ilanı (1 adedi için) KDV dahil 10,00 TL,

 4. Hoparlör ile yapılan İhale ilanı (1 adedi için) KDV dahil 15,00 TL,

İŞGALİYE HARCI

İŞGALİYE HARCI(2464-52):Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış veya sair maksatlarla ve yetkili merciilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilen yer İşgaliye Harcına tabiidir.

İŞGALİYE HARCI TARİFESİ(2464-56):İşgaliye Harcı aşağıda gösterilen haller içinde düzenlenen şu tarifeye göre alınır.

 1. 52.maddenin 1. ve 2.bentlerinde yazılı pazar, yol, köprü gibi umuma ait yerlerin işgali halinde beher metrekaresinden 0,50 TL,

 2. Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,50 TL,

 3. Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1,00 TL,

 4. 52.maddenin 3.bendinde yazılı işgallerden;

 • Her taşıttan beher saati için 0,25 TL,

 • Parkmetre çalıştırılan araçlardan her taşıt başına beher saati için 0,50 TL, İşgaliye Harcı alınmasına.

Ayrıca İlçemizde Pazar günü kurulan Açık Sebze Pazarı ve Hayvan Pazarında yer işgal edenlerden;

 1. Kamyonlardan 10,00 TL,

 2. Tek tekerlekli Kamyonetlerden ve Minibüslerden 5,00 TL,

 3. Traktör gibi vesairelerden işgal ettikleri yerin durumuna göre 3,00 TL ila 5,00TL,

 4. Açık Sebze Pazarında sundurmaların altında bulunan manifa turacı, ayakkabıcı ve buna benzerlerinin işgal ettikleri bölüntü arasından tek taraflı kullananlardan 5,00 TL, çift taraflı kullananlardan 7,50 TL,

 5. Diğerlerinden işgal edilen yerin (metrekaresine) durumuna göre 1,00 TL ila 5,00 TL İşgaliye Harcı alınmasına.

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI HARCI(2464-58): Hafta Tatili ve Ulusal Bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerleri- ne ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabii’dir.

HARCIN MÜKELLEFİ(2464-59): Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişidir.

HARCIN TARİFESİ(2464-60): Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20,00 TL’den az 800,00 TL’den çok olmamak üzere Belediye Meclislerince tespit edilir.

Buna göre;

 1. Kerestehane ve Pavyonlar için yıllık olarak 20,00 TL,

 2. Şirketler, Akaryakıt İstasyonlar (Petroller ve Eczaneler) için yıllık olarak 20,00 TL,

 3. Zahireciler için yıllık olarak 20,00 TL,

 4. Diğer İşyerlerinde yıllık olarak sınıfına göre;

 • Birinci sınıf İşyerleri için 20,00 TL,

 • İkinci sınıf İşyerleri için 20,00 TL,

 • Üçüncü sınıf İşyerleri için 20,00 TL Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı alınmasına.

ÖLÇÜ TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

ÖLÇÜ TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI(2464-76): Ölçü ve tartı aletleri vasıtaları ile ölçeklerin ilgili Kanun ve Tüzük Hükümlerine göre Belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabii’dir.

HARCIN TARİFESİ(2464-77): Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin Belediyelerce damğalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır.

 1. Tartı ağırlıklarının her birinden 0,50 TL,

 2. Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,50 TL,

 3. Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 1,00 TL,

 4. El terazilerinde 2,00 TL,

 5. Normal masa terazilerinde 3,00 TL,

 6. Otomatik (ibreli) terazilerden 4,00 TL,

 7. Elektronik terazilerden 5 ,00 TL,

 8. Kantar ve basküllerden 10,00 TL Ölçü  ve Tartı Aletleri Muayene Harcı alınmasına.

BİNA İNŞAAT HARCI

BİNA İNŞAAT HARCI(2464-Ek Madde l): Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması bina inşaat harcına tabii’ dir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlaması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşaa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

BİNA İNŞAAT HARCINDAN İSTİSNALAR(2464-Ek Madde 2):

 1. İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

 2. Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri salık kuruluşları,

 3. Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı,

 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,

 5. Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun olarak yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşılar.

 6. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

 7. Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

 8. Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaların yanan,yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

 9. Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

 10. Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı almış olupda İmar Kanununun 10.maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar,

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellef, İmar ve İskan Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi Belediyeye ibraz etmeye mecburdur.

HARCIN MÜKELLEFİ(2464-Ek Madde 3): Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder. İnşaata ruhsatsız başlanılmasından mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinden olanlardır. Binanın kullanış tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir.

BİNA İNŞAAT HARCININ TARİFE VE NİSBETİ(2464-Ek Madde 6): Bina İnşaat Harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır.

 • Konut İnşaatından metrekare başına;

 1. 100 metrekareye kadar metrekaresinden 0,50 TL,

 2. 101-120 metrekare arası metrekaresinden 1,00 TL,

 3. 121-150 metrekare arası metrekaresinden 1,50 TL,

 4. 151-200 metrekare arası metrekaresinden 2,00 TL,

 5. 200 metrekareden yukarısı metrekaresinden 2,50 TL.

 • İşyeri İnşaatından metrekare başına;

 1. 25 metrekareye kadar metrekaresinden 2,00 TL,

 2. 26-50 metrekare arası metrekaresinden 3,00 TL,

 3. 51-100 metrekare arası metrekaresinden 4,00 TL,

 4. 100 metrekareden yukarısı metrekaresinden 5,00 TL Bina İnşaat Harcı alınmasına.

KAYIT VE SURET HARCI

KAYIT VE SURET HARCI(2464-79):Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabii’dir.

KAYIT VE SURET HARCININ TARİFE VE NİSBETİ(2464-84/1): Kayıt ve Suret Harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır.

 1. Her sayfa başına 0,25 TL,

 2. Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden 4,00 TL Kayıt ve Suret Harcı alınmasına.

İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR

İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR(2464-80): İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.

İMAR İLE İLGİLİ HARÇLARIN TARİFELERİ(2464-84/2): İmar ile İlgili Harç aşağıdakitarifeye göre alınır.

 1. Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyat Harcı

 2. Plan ve Proje Tasdik Harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,05 TL,

 3. İfraz ve Tevhid Harcı (beher metrekaresi için) 0,05 TL,

 4. İlk Parselasyon Harcı (beher metrekaresi için) 0,05 TL,

 5. Toprak (beher metreküp için) 0,15 TL,

 6. Kanal (beher metrekaresi için) 0,50 TL

 7. Yapı Kullanma İzni Harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,05 TL,

BELEDİYE’NİN İMAR İLE İLGİLİ DİĞER GELİRLERİ:

 1. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 23 ncü maddesi gereğince Belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde İnşaat Ruhsatnamesi verilirken Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86 ncı, 87 nci, 88 nci ve 89 ncu maddelerine göre alınması lazım gelen Yol, Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı olarak inşaatın yol cephesine çıkan İmar Planında 5-7 metre yolu olan yerlerden metresinden 7,00 TL, 10 metre yolu olan yerlerden metresinden 8,50 TL, 14,5 metre yolu olan yerlerden metresinden 10,00 TL olarak Katılma Payı tahsil edilmesine.

 2. Proje İnceleme Ücreti metrekaresinden 0,20 TL, İmar Çapı Bedeli metrekaresinden 0,15 TL

 3. Yapı Kullanma İzin Belgesi Ücreti her bağımsız bölümler için aşağıdaki şekilde alınmasına;

  1. Meskenlerden 20,00 TL,

  2. Dubleks, tribleks meskenlerden 40,00 TL,

  3. İşyerlerinden 

   1.  01-25 metrekare arası 20,00 TL,

   2. 26-50 metrekare arası 30,00 TL,

   3. 51-100 metrekare arası 40,00 TL,

   4. 101-150 metrekare arası 80,00 TL,

   5. 251 metrekareden büyük 300,00 TL

   6. İfraz ve Tevhid yapılan parsellerden parsel başına aşağıdaki şekilde Parselasyon Ücreti alınmasına;

    1.  1000 metrekareye kadar olan parsellerden 25,00 TL,

    2. 1001-2500 metrekaresi arası parsellerden 50,00TL,

    3.  2501-5000 metrekaresi arası parsellerden 75,00 TL,

    4. 5001 metrekareden yukarısı için parsellerden 100,00 TL Ücret alınmasına.

İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI(2464-81): Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bir işyerinin açılması İşyeri Açma İzni Harcına tabii’dir.

İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCININ TARİFESİ(2464-84/3): İşyeri Açma İzni Harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır. (Bu miktar hiçbir suretle beşbinmetrekareye isabet edecek tutarı aşamaz.)

İşyeri Açma İzni Harcı (alanın beher metrekaresi için) 0,10 TL İşyeri Açma İzni Harcı alınmasına.

BİNALARA TAKILACAK NUMARALAMA RESMİ

BİNALARA TAKILACAK NUMARALAMA RESMİ: Binalara ve bütün emlaka ve akarata takılacak numaralama masrafı levhasından 10.05.1927 tarih ve 1003 sayılı Kanunun 6 ncımaddesi mucibince numaralama masrafı mülk sahiplerinden tahsil olunur. Umumi ve yeni yapılara numara isteyen ve numarası değişen ev sahiplerinden 5,00 TL Resim alınmasına.

PARA CEZALARI

PARA CEZALARI: Ahkamı cezaiye Kanununa ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34 ncü maddesinin (e) fıkrasına tevfikan gerek Belediye Encümenince ve gerekse Belediye işlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu’nun veya işbu Kanuna tevfikan mahkemelerce hükmedilen para cezaları hükmüne göre tahsil olunur.

GECİKME ZAMMI

GECİKME ZAMMI: Tahakkukla Vergi ve Resimler tahsil olunur. Müddeti içerisinde ödenmeyenlere Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanuna göre Gecikme Zammı ile birlikte tahsil olunur.

MEKTUM CEZALAR

MEKTUM CEZALAR : Belediye Gelirleri Kanunu mucibince alınması lazım gelen vergi ve resimlerle bilumum ruhsat harçları mektumunda 1 nci defada Resim ve Harcın l mislisi, tekerrüründe 3 veya 5 misline kadar Belediye Encümenince ceza tayin olunur.

 İCAR

İCAR: Belediye ye ait ikar icarı Belediye Encümeni Kararı ile nizamet dairesinde müzayede suretiyle icar edilecektir.

(Yukarıda belirtilen Tarifeler 07.02.2005 Tarih ve 2005/02 Sayılı Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilmiştir.)

İÇME SUYU SATIŞ TARİFESİ

 1. Meskenlerde 2 ayda Tüketilen Suyun Tarifesinin;

   a) 0 metreküp’ten 20 metreküp’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,70 TL,

  b) 21 metreküp’ten 40 metreküp’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,75 TL,

  c) 40 Metreküp’ten yukarısı için metreküpünden KDV dahil 0,80 TL,

      2. Ticarethane ve İnşaatlarda 2 ayda Tüketilen Suyun Tarifesinin;

 • a) 0 metreküp’ten 20 metreküp’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,80 TL,

 • b) 21 metreküp’ten 40 metreküp’e kadar metreküpünden KDV dahil 0,90 TL,

 • c) 40 Metreküp’ten yukarısı için metreküpünden KDV dahil 1,00 TL,

3. Resmi Dairelerden 2 ayda Tüketilen Suyun metreküpünden KDV dahil 0,80 TL,

4. Sayaç takmayanlara veya sayacı olmayan İnşaat sahiplerine götürü olarak kat adeti X 500,00 TL,

5.Sayacı bozuk olan Abonelerin bir önceki döneme ait tahakkukunun dikkate alınmasına,

6. İçme suyu abonelerinden içme suyu bedellerini tahsilat ayı içerisinde ödemeyen her abonenin içme suyunun Belediyemizce yetkili personel tarafından kesilmesine ve ayrıca 80,00 TL Açma-Kapama ücreti alınmasına,

7. İçme suyu Abonelerinden her 2 ayda yapılan tahakkukta 1,50 TL bakım ücreti alınmasına,

8. Öğrenci yurtları ve yuvalardan %50 (İskonto) ile tahsil edilmesine,

9. İçme suyu Abone Tarifesi

 • Su bağlama ücreti 50,00 TL,

 • Güvence 5,00 TL olmak üzere toplam 55,00 TL, ayrıca Resmi Daire Su Abonelerinin iki katı Abone Ücreti alınmasına.

(Yukarıda belirtilen İçme Suyu Satış Tarifeler 02.02.2015 Tarih ve 2005/02 Sayılı Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilmiştir.)

İŞ MAKİNASI VE KAMYON NAKLİYE GELİRİ ÜCRET TARİFESİ

 1. Kazıcı-Yükleyicinin 1 saatlik Ücreti KDV dahil 80,00 TL,

 2. Kepçe ile Kamyon sarımı (20 Tonluk) KDV dahil 70,00 TL,

 3. Kepçe ile Kamyon sarımı (10 Tonluk) KDV dahil 50,00 TL,

 4. Kepçe ile Traktör sarımı KDV dahil 25,00 TL,

 5. İtfaiye ile 1 tanker su basma KDV dahil 20,00 TL,

 6. Dingilli Kamyon ile şehir içi hafriyat seferinin KDV dahil 50,00 TL ve Dingilsiz Kamyon ile şehir içi hafriyat seferinin KDV dahil 40,00 TL,

 7. Dingilsiz Kamyon ile hayvan gübresi hafriyat seferinin mesafe durumuna göre KDV dahil en az 50,00 TL ile en çok 70,00 TL,

 8. Kamyon ile şehir dışı seferinin pazarlıkla yapılmasına.

(Yukarıda belirtilen İş Makinesi ve Kamyon Nakliye Gelir Tarifeler 01.04.2013 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilmiştir)

BELEDİYEMİZ OTOBÜSLERİ YOLCU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ

 1. Aslanapa-Kütahya arası normal Yolcu Taşıma Ücretinin 5,00 TL,

 2. Aslanapa-Kütahya arası öğrenci Yolcu Taşıma Ücretinin 2,50 TL,

 3. Kireç Köyü-Kütahya arası normal Yolcu Taşıma Ücretinin 4,00 TL,

 4. Gelinkaya Köyü-Kütahya arası normal Yolcu Taşıma Ücretinin 2,50 TL,

 5. Aslanapa – Kütahya arası aylık olarak sürekli gelip-giden normal yolcular için günlere bakılmaksızın sadece, yıllık izinli günlerini ve raporlu günlerini ibraz etmeleri halinde izinli sayıldığı günler düşülerek aylık abonman Yolcu Taşıma Ücretinin 150,00 TL,

 6. Aslanapa – Kütahya arası öğrenim için sürekli gelip – giden öğrenciler için günlere bakılmaksızın aylık abonman Yolcu Taşıma Ücretinin 50,00 TL,

 7. Aslanapa – Kütahya arası aylık olarak sürekli bagaj getirtenlerden getirilen bagajın miktarına göre aylık Bagaj Ücretinin 40,00 TL ile 50,00 TL arasında,

 8. Belediyemiz Otobüslerinin şehir dışı kiralama ücretinin pazarlıkla yapılmasına,

(Yukarıda belirtilen Yolcu Taşıma Ücret Tarifeleri 07.02.2011 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilmiştir.)

BELEDİYEMİZ KÜLTÜR EVİNDE BULUNAN SALONLARIN KİRA GELİRİ ÜCRET TARİFESİ

 1. A Blok 1 nci Katta bulunan 90,00m².lik Salonun Konferans, Panel, Açık oturum, Sempozyum, Kültürel Yarışmalar, Dernek, Kooperatif, Vakıf, Cemiyet, Kurs ve Dershane Toplantıları ile Resmi Kongreler için Kiralama Ücretinin KDV dahil 150,00 TL,

 2. A Blok 2 nci Katta bulunan 110,00m².lik Salonun Konferans, Panel, Açık oturum, Sempozyum, Kültürel Yarışmalar, Dernek, Kooperatif, Vakıf, Cemiyet, Kurs ve Dershane toplantıları ile Resmi Kongreler için Kiralama Ücreti KDV dahil 200,00 TL,

 3. B Blok Zemin Katta bulunan 640,00m².lik Çok Amaçlı Salonun Konferans, Panel, Açık oturum, Sempozyum, Kültürel Yarışmalar, Dernek, Kooperatif, Vakıf, Cemiyet, Kurs ve Dershane toplantıları ile Resmi Kongreler ve Doğu, Nişan, Kına, Düğünler, Konserler ve Şölenler için Kiralama Ücretinin KDV dahil 1.000,00 TL,

 4. Özürlüler tarafından kiralanacak olan A ve B Bloklarda bulunan Salonların Kiralama Ücretlerinden Belediye Başkanı “OLUR”u ile %50 indirim yapılmasına,

 5. Belediyemiz Personeli tarafından kiralanacak olan A ve B Bloklarda bulunan Salonların Kiralama Ücretlerinden Belediye Başkanı “OLUR”u ile %50 indirim yapılmasına,

 6. Ticari amaç taşımamak ve herhangi bir gelir elde etmemek şartıyla; Resmi Kurumlar, Vakıflar, Dernekler ve Cemiyetler tarafından kiralanacak olan A ve B Bloklarda bulunan Salon Kiralamalarından Belediye Başkanı “OLUR”u ile ücret alınmamasına,

 7. Belediyenin iş birliği yaptığı organizasyonlar ve Belediye Başkanı “OLUR”u ile yapılacak etkinliklerden ücret alınmamasına,

 8. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyemiz arasında imzalanan Protokolün 3 ncü maddesi gereği, Kültür ve Turizm Bakanlığının gerçekleştireceği etkinliklerden Salon Kiralama Ücret alınmamasına ve öncelik tanınmasına,

 • Salon Kiralama Saatlerinin Gündüz için 10:00 – 17:00 arası, Gece için 18:00 – 24:00 arası olmasına.

(Yukarıda belirtilen Salon Kiralama Ücret Tarifeleri 01.12.2014 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilmiştir.)

KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF TESİSLERİNDEN YARARLANMA ÜCRETLERİ TARİFESİ:            

 1. Tüm bağımsız bölüm meskenlerden (Yıllık) ……………. 30,00 TL,
 2. Tüm bağımsız bölüm işyeri ve dükkanlardan (Yıllık) .. 42,00 TL,
 3. 1 – 50 kişi arasında personel (işçi) çalıştıran küçük ölçekli Hipermarket,Fabrika ve Gıda Üretimi yapan yerlerden(Yıllık)…………………………… 2.760,00 TL,
 4. Marketlerden (100 m² – 200 m² alanı olan)(Yıllık) ……. 78,00 TL,
 5. Lokanta, Bar ve Kafelerden (100 m²altı)(Yıllık)……….. 300,00 TL,
 6. Lokanta, Bar ve Kafelerden (100 m² – 200 m²)(Yıllık).  360,00 TL,
 7. Yemek Fabrikaları ve Gıda İmalathanelerinden (Yıllık) 810,00 TL,
 8. Resmi ve Özel Hastanelerden (Yıllık)…………………….. 2.520,00 TL,
 9. Poliklinik Türü Sağlık Merkezlerinden Aile Hekimi başına (Yıllık) ……………… 270,00 TL,
 10. Belediye Belgeli (Otel, Pansiyon, Apart Otel ve Yurt) Yatak başı (Aylık)………     0,75 TL,
 11. Turistik Belgeli 2 Yıldızlı Otellerden Yatak başı (Aylık) 3,00 TL,
 12. Turistik Belgeli 3 Yıldızlı Otellerden Yatak başı (Aylık) 4,00 TL,
 13. Turistik Belgeli 4 Yıldızlı Otellerden Yatak başı (Aylık) 5,00 TL,
 14. Turistik Belgeli 5 Yıldızlı Oteller ve Tatil Köylerinden Yatak başı (Aylık) …….. 6,00 TL,
 15. Bankalardan Şube Başına (Yıllık)………………………… 1.260,00 TL,
 16. Akaryakıt İstasyonlarından (Yıllık)……………………… 1.260,00 TL,
 17. Diğer İşletmelerden (Yıllık)………………………………… 1.410,00 TL olarak  belirlenmesine,

       Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tesislerinden yararlanma ücretlerinin su faturalarına 6 eşit taksitte yansıtılmasına, su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden ise emlak vergileriyle birlikte mayıs ve kasım aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmesine.         

Yukarıda belirtilen Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tesislerinden Yararlanma Ücret Tarifesinin 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmasına Belediye Meclisince oy birliğiyle karar verildi.

 

(Yukarıda belirtilen Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tesislerinden Yararlanma Ücretleri Tarifesi 02.02.2015 Tarih ve 2005/02 Sayılı Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilmiştir.)